Beton - rizika vad a poruch

Seminář je zaměřen na faktory, které ovlivňují kvalitu provedení betonových konstrukcí a jejich životnost. Zejména na vlivy prostředí působící na beton, vlivy při výrobě, dopravě, ukládání a ošetřování betonu, včetně bednících prací.

Seminář je zaměřen na faktory, které ovlivňují kvalitu provedení betonových konstrukcí a jejich životnost. Zejména na vlivy prostředí působící na beton, vlivy při výrobě, dopravě, ukládání a ošetřování betonu, včetně bednících prací. Dále je seminář zaměřen na možný postup při navrhování betonu s ohledem na požadovanou životnost betonové konstrukce.

Spolupořadatelem semináře je Česká betonářská společnost ČSSI.

Program: Beton - rizika vad a poruch

200,- Kč

Členové ČKA, ČKAIT a ČSSI  - sleva 50%

Studenti, pedagogové -  ZDARMA

Způsob platby: Vložné se platí hotově v den konání semináře při prezenci oproti dokladu o zaplacení.

Dále je možné vystavit fakturu na základě zaslané objednávky na email tereza.miklasova@cmbeton.cz

Ing. Dalibor Kocáb, Ph.D. / SZK, VUT v Brně

Ing. Dalibor Kocáb, Ph.D. / SZK, VUT v Brně

Absolvent FAST VUT v Brně, obor Konstrukce a dopravní stavby v roce 2008. Od roku 2010 pracuje na Ústavu stavebního zkušebnictví FAST VUT v Brně. Zabývá se především nedestruktivním zkoušením zejména betonů se zaměřením na ultrazvukovou impulzovou metodu a metodu rezonanční. Stejně tak se zabývá stanovováním a vývojem fyzikálně-mechanických vlastností cementových kompozitů.

Ing. Jarmila Novotná

Ing. Jarmila Novotná

Pracuje na pozici manažera Regionálního Technologického Centra společnosti Sika CZ, s.r.o., které zajišťuje výzkum, vývoj a technickou podporu pro Českou republiku a země východní Evropy. Věnuje se především problematice průmyslových podlah.
Je soudním znalcem v oboru průmyslových podlah a sanací betonových konstrukci.

Ing. Michal Kropáček

Ing. Michal Kropáček

Absolvent fakulty stavební VŠB-TU Ostrava, obor Stavební hmoty a diagnostika staveb. Od roku 2015 pracuje na Ředitelství silnic a dálnic ČR na úseku kontroly kvality staveb jako technolog. Hlavním předmětem jeho zájmu je technologie betonu, provádění betonových konstrukcí a jejich sanace.

prof. RNDr. Pavla Rovnaníková, CSc.

prof. RNDr. Pavla Rovnaníková, CSc.

Absolventka Přírodovědecké fakulty MU v Brně, obor anorganická chemie. Od roku 1970 působí na Fakultě stavební VUT v Brně, kde přednáší předměty Stavební chemie, Chemie stavebních materiálů a Ekologie ve stavebnictví. Byla řešitelkou nebo spoluřešitelkou 21 projektů GA ČR, MPO, MŠMT a MK se zaměřením na vývoj nových stavebních pojiv a korozi stavebních materiálů. Je autorkou a spoluautorkou 6 odborných knih, 31 článků v časopisech zahrnutých v databázi Web of Science a více než 450 článků v časopisech a sbornících mezinárodních a národních konferencí. H-index podle WoS 12.

doc. Ing. Jiří Kolísko, Ph.D. / KÚ ČVUT v Praze

doc. Ing. Jiří Kolísko, Ph.D. / KÚ ČVUT v Praze

Po ukončení fakulty stavební ČVUT v Praze obor konstrukce doprava v roce 1989 působil v různých pozicích v Kloknerově ústavu ČVUT v Praze. Od roku 2010 je ředitelem ústavu. Celý svůj profesní život se zabývá škálou odborných aktivit zahrnujících technologii betonu, materiálové inženýrství v oblasti hmot se silikátovými pojivy, diagnostiku občanských i inženýrských staveb a jejich konstrukcí, hodnocení vad a poruch konstrukcí, technologie sanací vlhkého zdiva a sanace  betonu, zkoušení materiálů a konstrukcí v laboratoři i IN SITU.

doc. Ing. Tomáš Vymazal, Ph.D. / Ústav stavebního zkušebnictví VUT Brno

doc. Ing. Tomáš Vymazal, Ph.D. / Ústav stavebního zkušebnictví VUT Brno

Absolvent FAST VUT v Brně. Od roku 2001 pracuje na Ústavu stavebního zkušebnictví FAST VUT v Brně. Zabývá se výzkumem a vývojem zkušebních metod, kvalitou a validací výsledků, řízením kvality. Pořádá tuzemské i mezinárodní akreditované zkoušení způsobilosti v oblasti stavebního zkušebnictví.  Pořadatel a člen řady vědeckých výborů a seminářů, konferencí a sympózií. Autor více než 80 článků, 1 patentu, 4 certifikovaných metodik a 2 užitných vzorů. 23 publikací v databázi SCOPUS, H-index podle WOK 4.

Ing. Michal Števula, Ph.D. / Svaz výrobců betonu ČR

Ing. Michal Števula, Ph.D. / Svaz výrobců betonu ČR

Člen Katedry betonových a zděných konstrukcí Fakulty stavební ČVUT v Praze, tajemník Svazu výrobců betonu ČR, řídí časopis Beton TKS.

Ing. Robert Coufal, Ph.D. / TBG METROSTAV

Ing. Robert Coufal, Ph.D. / TBG METROSTAV

Absolvent oboru konstrukce a materiál na stavební fakultě, ČVUT v Praze.  Od roku 2002 působí jako technolog ve firmě TBG Metrostav s.r.o., kde má na starosti kromě běžné technologie betonu i výzkum a vývoj. Působí v mezinárodní pracovní skupině fib TG 8.10 Performance-based specifications for concrete. Mimo jiné se zabývá ultra-vysokopevnostními betony UHPC a betony pro vodonepropustné a masivní konstrukce. 

Ing. Vladimír Veselý / BETOTECH

Ing. Vladimír Veselý / BETOTECH

Absolvent oboru pozemní stavitelství na FsV ČVUT v Praze. Autorizovaný inženýr v oboru pozemní stavby. Praxe 1980 – 1995 ve výrobě prefabrikátů a v pozemním stavitelství. Od roku 1995 pracuje pro holding Českomoravský beton, vede společnost BETOTECH. Zabývá se zkušebnictvím betonu a stavebních materiálů, technologií betonu a vývojem nových produktů. Spolupracuje na vývojových projektech v oblasti vláknobetonů, je členem subkomise SK10 „Normy pro vláknobeton“  a redakční rady časopisu BETON TKS. Podílí se na přípravě nových norem.

Ing. Petr Finkous / PERI

Ing. Petr Finkous / PERI

Jako přednášející a autor spolupracuje na seminářích Beton University již od samého počátku. Působí ve firmě PERI jedenáctým rokem. První tři roky zde pracoval na pozici technik bednění pozemních staveb, dalších 7 let jako manažer odbytu, v letech 2013 a 2015 zároveň vykonával pozici vedoucího všech technických oddělení. Od roku 2015 působí jako regionální manažer pro oblast Čechy. Absolvent Stavební fakulty ČVUT v Praze.

Podílel se mimo jiné na stavbách: KIC Hradec Králové, Nemocnice Hradec Králové, Komerční banka Praha, Breda Opava, AZ Tower Brno, Main Point Karlín, City West - Vodafone, River Garden West, Metronom business centrum, administrativní budova Florentinum, divadlo Plzeň, Aviatica Praha

Ing. Zdeněk Roska / SIKA

Ing. Zdeněk Roska / SIKA

Absolvent ČVUT Fakulty stavební, obor Pozemní stavby.  Od roku 1994 do současnosti působí ve společnosti Sika CZ s.r.o. Specializace: přísady do betonu, sanace a zesilování ŽBK.

Bodové hodnocení v akreditovaných projektech celoživotního vzdělávání:

 • ČKAIT - 1 bod
 • ČKA - 2 body
Název dokumentu Poslední změna Velikost Stažení
Program smeináře Beton - rizika vad a poruch.pdf 10.2.2017 37 kB Stáhnout
Leták Beton University.pdf 10.2.2017 989 kB Stáhnout

Dostupné termíny semináře

Název semináře Datum Místo Přihlášení
Beton - rizika vad a poruch 30. 11. 2017 8:30 Hotel International, Husova 16, 659 21 Brno

Přihlásit se Nová registrace

Partneři projektu

 • /
 • /
 • /
 • /
 • /
 • /
 • /
 • /
 • /
 • /
 • /
 • /
 • /
 • /
 • /
 • /
 • /
 • /
 • /
 • /
 • /
 • /
 • /
 • /
 • /
 • /
 • /
 • /
 • /