Získejte titul na beton Českomoravský beton Českomoravský beton Českomoravský beton

Beton - rizika vad a poruch

Problematika těsnění trhlin pomocí speciálních přísad do betonu / Ing. Michal Kropáček / Pragoprojekt.pdf

Problematika těsnění trhlin pomocí speciálních přísad do betonu / Ing. Michal Kropáček / Pragoprojekt.pdf

Prezentace na téma Problematika těsnění trhlin pomocí speciálních přísad do betonu se zabývá vlivem krystalizačních (těsnících) přísad na vlastnosti betonu, zejména na omezení vzniku trhlin a vodonepropustnost. Jsou zde objasněny pojmy týkající se sekundární krystalizace a požadavků na vodonepropustný beton. V rámci prezentace jsou zhodnoceny klady a zápory takových přísad a v závěru je navrženo optimální řešení.

Vlivy prostředí z pohledu chemických reakcí / prof. RNDr. Pavla Rovnaníková, CSc. / VUT Brno.pdf

Vlivy prostředí z pohledu chemických reakcí / prof. RNDr. Pavla Rovnaníková, CSc. / VUT Brno.pdf

V prezentaci je představen stručný přehled koroze betonu ve světle chemických procesů, které probíhají při reakcích agresivních látek se složkami hydratovaného cementového tmelu a kameniva v betonu. Jsou popsány druhy fyzikální, chemické a biologické koroze cementového tmelu v betonu, a dále chemické procesy způsobující degradaci kameniva. Chemická koroze je uvedena pro působení agresivních látek z atmosféry i pro kapalné agresivní prostředí. Zmíněny jsou i stupně vlivu prostředí a softwarové nástroje pro modelování korozních dějů.

Vady a poruchy dopravních staveb / Ing. Marie Birnbaumová.pdf

Vady a poruchy dopravních staveb / Ing. Marie Birnbaumová.pdf

Beton v konstrukcích pozemních komunikací je extrémně namáhán mechanicky i působením okolního prostředí. Na složení a vlastnosti betonu jsou proto kladeny vysoké nároky, a to především z hlediska zatížení dopravou a odolnosti proti působení vody, mrazu a chemických rozmrazovacích látek.
Ministerstvo dopravy má vypracován rozsáhlý soubor technických předpisů a metodických pokynů s cílem zajistit jasná pravidla pro výstavbu pozemních komunikací a tím vytvořit předpoklady pro co nejdelší životnost všech konstrukcí.
Přednáška Ing. Marie Birnbaumové „Vady a poruchy dopravních staveb“ uvádí některé charakteristické poruchy, vyskytující se nejčastěji na stavbách pozemních komunikací a možné příčiny jejich vzniku.

 Vady a poruchy betonových konstrukcí / doc. Ing. Jiří Kolísko, Ph.D. / KÚ ČVUT, ČBS.pdf

Vady a poruchy betonových konstrukcí / doc. Ing. Jiří Kolísko, Ph.D. / KÚ ČVUT, ČBS.pdf

Beton je při své výrobě, zpracování do podoby konstrukcí a také v průběhu existence konstrukcí, vystaven řadě vlivů, které mohou přispět k nepříznivému výslednému stavu materiálu i také konstrukce, který je označován jako vada nebo také porucha. Prezentace se pokouší vysvětlit pojmy vada a porucha a dále na příkladech popsat nejčastější projevy a příčiny takto označovaných stavů materiálu či konstrukcí

Bednění / Ing. Petr Finkous / PERI.pdf

Bednění / Ing. Petr Finkous / PERI.pdf

Prezentace seznámí posluchače s následujícími oblastmi: Předcházení problémům - únosnost systémů; Dodržování pokynů a správné zakládání bednění a lešení; Problematické konstrukční detaily; Technologická kázeň; Pečlivost provádění. Na závěr budou ukázány příklady z praxe.

Volba betonu, přeprava, ukládání a ošetřování / Ing. Vladimír Veselý / BETOTECH.pdf

Volba betonu, přeprava, ukládání a ošetřování / Ing. Vladimír Veselý / BETOTECH.pdf

Příspěvek se zabývá jednotlivými fázemi procesu vedoucímu k vytvoření betonové konstrukce. Poukazuje na důležitost všech fází a odkazuje na některá rizika, která mohou vést ke snížení výsledné kvality konstrukce. Akcentuje myšlenku, že mezi materiálem a konstrukcí není jednoduché rovnítko, ale že jen kvalitní práce ve všech fázích může přinést kvalitní výsledek.

Název dokumentu Poslední změna Velikost
Beton - rizika vad a poruch - program I. pololetí.pdf 8.8.2018 22 kB Stáhnout
Beton - rizika vad a poruch - program II. pololetí.pdf 8.8.2018 26 kB Stáhnout

Partneři projektu

 • /
 • /
 • /
 • /
 • /
 • /
 • /
 • /
 • /
 • /
 • /
 • /
 • /
 • /
 • /
 • /
 • /
 • /
 • /
 • /
 • /
 • /
 • /
 • /
 • /
 • /
 • /
 • /