Českomoravský beton Českomoravský beton Českomoravský beton

Politika ochrany soukromí ve společnostech skupiny

POLITIKA OCHRANY SOUKROMÍ VE SPOLEČNOSTECH SKUPINY HEIDELBERG MATERIALS AG

Osoba odpovědná za správu těchto webových stránek:

Českomoravský beton, a. s. (dále jen „my“)

  • se sídlem Beroun-Město 660, 266 01 Beroun, zapsaná v obchodním rejstříku vedeném u Městského soudu v Praze, oddíl B, vložka 7924, IČO:49551272

Telefon: +420 311 644 005
E-mail:  czbeton@heidelbergmaterials.com 

Povinnost jmenovat pověřence pro ochranu osobních údajů nám nevznikla.

1.  Shromažďování a zpracování osobních údajů

Shromažďujeme osobní údaje, pokud nám je poskytnete tím, že vyplníte formulář na našich webových stránkách nebo jiným způsobem, např. e-mailem. Kromě toho zpracováváme osobní údaje, které získáváme na základě toho, jak užíváte naše webové stránky. Tyto údaje budou zpracovávány v souladu s právními předpisy EU, tj. především s obecným nařízením o ochraně osobních údajů (obecné nařízení), a v souladu s vnitrostátními právní úpravou, která upravuje oblast ochrany osobních údajů. Osobní údaje jsou veškeré informace o identifikované nebo identifikovatelné fyzické osobě. V následujícím textu Vám podrobněji vysvětlíme, jak zpracováváme osobní údaje a na základě kterého zákonného titulu. A konečně, vysvětlíme Vám, jaká máte práva, a jak dlouho budeme Vaše osobní údaje uchovávat.

2. Zpracování dat prostřednictvím Cookies a logování

Informace o používání souborů cookies na našich webových stránkách naleznete v Zásadách používání cookies.

V souladu s čl. 6 odst. 1 písm. f), věty první, obecného nařízení, naše webové stránky používají také takzvané protokoly souborů (logy), na nichž se ukládají data při každém zobrazení konkrétní webové stránky. Uložené záznamy obsahují následující údaje:

  • Vaši IP adresu, datum, čas, shlédnutý soubor, status, žádost, kterou vyhledavač zaslal na server, množství přenesených dat a webovou stránku, z níž jste zobrazili požadovanou stránku, jakož i
  • informaci o použitém vyhledávači (označení produktu a jeho verzi), o Vašem operačním systému a o zemi, odkud jste se přihlásili.

Protokoly souborů jsou automaticky vymazávány každých 14 dnů. Jinými slovy, veškerá data, která jsou v nich obsažena, budou nevratně smazána. Toto dočasné uložení dat slouží pouze k ochraně webových stránek proti útokům a jejich zneužití. To je také naším oprávněným zájmem k ukládání těchto dat. Údaje získané z protokolů souborů (logů) nepoužíváme nad rámec tohoto účelu.

3. Google Analytics

V souladu s článkem 6 bod 1 písm. f) obecného nařízení využívají tyto webové stránky Google Analytics, webový analytický nástroj poskytovaný společností Google Ireland Limited, společnost založená a existující podle irského práva (registrační číslo: 368047) se sídlem Gordon House, Barrow Street, Dublin 4, Irsko (dále též jen “Google”). Google Analytics využívá cookies, textové soubory umístěné na Vašem počítači k tomu, aby pomohly webovým stránkám analyzovat, jak uživatelé tyto stránky používají. Nelze vyloučit, že informace, které cookie vytvoří o Vašem používání webových stránek, jsou předány a uloženy na serverech společnosti Google v USA.

V případě, že aktivujete anonymizaci IP adresy na těchto stránkách, společnost Google zkrátí IP adresu uživatelů v rámci členských států Evropské unie, jakož i ostatních stran Dohody o Evropském hospodářském prostoru, předtím, než ji předá do USA. Pouze ve výjimečných případech je celá IP adresa zaslána společností Google na server do USA, kde je zkrácena. Anonymizace IP adresy je na těchto stránkách aktivní. Google bude pro nás využívat tyto informace pro účely hodnocení Vašeho používání těchto webových stránek, vytváření souhrnných zpráv o aktivitách na webu a pro účely poskytování dalších služeb souvisejících s aktivitami na webu pro nás jakožto provozovatele webu. Máme oprávněný zájem na analyzování chování uživatelů stránek, abychom mohli optimalizovat naše webové stránky a naši reklamu.

Můžete používání cookies deaktivovat výběrem příslušných nastavení na Vašem prohlížeči. Dále můžete zamezit tomu, aby společnost Google shromažďovala a používala (zpracovávala) údaje (cookies a IP adresy) stažením a nainstalováním plug-in prohlížeče, který je dostupný na stránkách https://tools.google.com/dlpage/gaoptout?hl=en-GB.

Můžete také zabránit tomu, aby Google Analytics shromažďoval Vaše osobní údaje  vypnutím následujícího tlačítka. Na Vašem počítači je nastavena volba opt-out cookie, která zabrání budoucímu shromažďování Vašich osobních údajů při navštívení těchto webových stránek.  

Aktuální stav: Data nejsou shromažďována

Vezměte, prosím, na vědomí, že musíte deaktivovat sledování pro každý jednotlivý prohlížeč, který používáte, abyste zcela zabránili tomu, aby Vás Google Analytics sledoval. Vezměte, prosím, také na vědomí, že budete znovu sledováni, pokud vymažete opt-out cookie nebo pokud doba pro toto vypnutí sledování vyprší.

Pro další informace o politice ochrany soukromí společnosti Google, prosím, navštivte stránky: https://policies.google.com/privacy?hl=cs&gl=uk.      

4. Zpracování prostřednictvím volby fontů písma

K zobrazování textů a fontů písma na našich webových stránkách používáme font.com od společnosti  Monotype Imaging Holdings Inc., se sídlem v USA (dále jen “Monotype”). Tato služba je zpoplatněna a výše závisí na počtu zhlédnutých stránek ze strany uživatelů. Za tím účelem je na našich stránkách aktivován tzv. Javascript, jehož pomocí lze přístupy uživatelů spočítat. V této souvislosti nejsou zpracovávány žádné osobní údaje. IP adresa, ze které se odešle požadavek na stránku, je uložena v anonymní podobě, tj. zpracování Vašich údajů je prováděno pouze v anonymizované podobě a tudíž nespadá pod působnost nařízení GDPR (rec. 26 GDPR).

5. Vkládání YouTube videí

Na našich webových stránkách  používáme videa Google Ireland Limited, společnost založená a existující podle irského práva (reg. číslo: 368047) se sídlem Gordon House, Barrow Street, Dublin 4, Irsko, které provozují služby v rámci EEA a Švýcarska (dále jen “YouTube”). Když si takové video přehráváte, YouTube posílá cookie k Vašemu vyhledávači (viz bod 3 této Politiky ochrany soukromí), takže Vás YouTube může rozpoznat, když navštívíte YouTube nebo kterékoli jiné webové stránky, kam byla YouTube videa vložena. Nelze vyloučit, že informace, které cookies vytvoří o Vašem použití této webové stránky, jsou předány a uloženy na Google servery. Cookies můžete kdykoli ze svého prohlížeče vymazat. Informace o zpracování Vašich osobních údajů prostřednictvím YouTube můžete najít na webových stránkách YouTube: www.youtube.com.

6.  Zpracování osobních údajů tím, že nás kontaktujete

Pokud nám poskytnete Vaše osobní údaje tím, že nás budete kontaktovat, například e-mailem, budeme tyto údaje shromažďovat a zpracovávat v souladu s článkem 6 bod 1 písm. b), věta první, obecného nařízení, za účelem splnění smlouvy, kterou jste s námi uzavřeli nebo pro provedení kroků (opatření) před uzavřením smlouvy na Vaši žádost, a rovněž v souladu s článkem 6 bod 1 písm. f) obecného nařízení v našem oprávněném zájmu Vám na Vaši žádost odpovědět. Takto používáme (zpracováváme) Vaše osobní údaje pouze za účlem zpracování Vašeho konkrétního požadavku. Toto zpracování může zahrnout též jejich zaslání jiné společnosti naší skupiny, pokud je to nezbytné pro vyřízení Vašeho požadavku. Nezpracováváme je nad rámec těchto účelů. Můžete také uplatnit Vaše práva uvedená pod bodem 9 této Politiky ochrany soukromí. Vaše osobní údaje, které jste nám poskytli současně s žádostí, vymažeme po 2 měsících poté, co jsme na Vaši žádost odpověděli nebo co jsme ji předali k vyřízení, nebude-li zde jiný zákonný důvod pro jejich uchování. Další informace ohledně mazání Vašich osobních údajů najdete pod bodem 9 této Politiky ochrany soukromí. 

7.  Šifrování

K přenosu dat na našich webových stránkách využíváme SSL šifrování. Naše webové stránky a ostatní systémy chráníme technickými a organizačními prostředky proti ztrátě, zničení a proti přístupu neoprávněných osob, které by mohly Vaše osobní údaje pozměňovat nebo šířit.

8.  Kategorie příjemců osobních údajů a jejich předávání do třetích zemí

K Vašim osobním údajům mají přístup poskytovatelé služeb a dodavatelé podpory, kteří jsou našimi smluvními partnery, pokud jde o správu webových stránek, například host provider, agentury, dodavatelé IT služeb, jakož i dodavatelé služeb zmínění v bodech 5 až 8 této Politiky ochrany soukromí. Tito poskytovatelé služeb a dodavatelé podpory však zpracovávají osobní údaje naším jménem, jednají pouze na základě našich pokynů a my jsme s nimi uzavřeli tomu odpovídající smlouvy. To se týká také poskytovatelů služeb, kteří by případně měli svá sídla ve třetích zemích (mimo EU/EHP).

9. Vaše práva

Podle článku 15 obecného nařízení máte právo bezplatně získat přístup k Vašim osobním údajům a informaci o jejich zpracování. Podle článků 16 až 18 obecného nařízení máte navíc právo na opravu nepřesných osobních údajů, jakož i právo na jejich výmaz či omezení zpracování.  

Dle požadavků článku 20 obecného nařízení máte právo získat osobní údaje, které se Vás týkají, a které jste nám poskytli, ve strukturovaném, běžně používaném a strojově čitelném formátu. Máte rovněž právo, aby tyto údaje byly předány jinému správci, aniž by tomu správce, jemuž jste tyto údaje poskytli, bránil. 

Podle článku 21 odst. 1 obecného nařízení máte navíc právo kdykoli vznést námitku proti konkrétnímu zpracování osobních údajů (včetně případného profilování) na základě článku 6 bod 1, písm. e) nebo f), věty první, obecného nařízení. Vyhovíme výše uvedeným žádostem v rozsahu, v jakém to vyžadují platné právní předpisy. Jsou-li osobní údaje zpracovávány pro účely přímého marketingu, máte podle článku 21 odst. 2 obecného nařízení právo vznést kdykoli námitku proti zpracování Vašich osobních údajů pro tento marketing; to zahrnuje i profilování v rozsahu, v němž se zpracování tohoto přímého marketingu týká.

Budete-li nám zasílat jakoukoli žádost týkající se Vašich osobních údajů, směřujte ji, prosím, na kontaktní údaje, které jsme Vám sdělili úvodem této Politiky ochrany soukromí nebo které jsou uvedeny na našich webových stránkách u jednotlivých společností.

Každý subjekt údajů má právo podat stížnost u dozorového úřadu, bude-li v ní tvrdit porušení obecného nařízení, resp. svých práv.

10. Doba ukládání dat a jejich pravidelné vymazávání

Pokud není výslovně stanoveno jinak, zpracováváme a ukládáme Vaše osobní údaje pouze po dobu, která je potřebná pro dosažení účelu zpracování, nebo v takovém rozsahu a po takovou dobu, jak nám zpracování (uchovávání) těchto osobních údajů ukládají platné právní předpisy.

Jakmile účel zpracování opadne nebo vyprší doba, po kterou jsme povinni ze zákona údaje zpracovávat, Vaše osobní údaje budou automaticky vymazány nebo bude jejich zpracování v souladu s platnými právními předpisy omezeno.

© Českomoravský beton, a. s. Všechna práva vyhrazena.