Českomoravský beton Českomoravský beton Českomoravský beton

ČKA

Česká komora architektů (ČKA) je samosprávním profesním sdružením. Byla zřízena zákonem č. 360/1992 Sb., o výkonu povolání autorizovaných architektů a o výkonu povolání autorizovaných inženýrů a techniků činných ve výstavbě, ve znění pozdějších předpisů, jako subjekt veřejného práva se sídlem v Praze a s působností pro Českou republiku; reprezentuje profesi vůči zahraničí.
ČKA nese odpovědnost za profesionální, odborný a etický výkon profese architektů v ČR a za jejich integraci do evropských a jiných profesních struktur. Podle této právní úpravy sdružuje všechny autorizované architekty, jakož i autorizované urbanisty a autorizované projektanty územních systémů ekologické stability (ÚSES).

ČKA provádí autorizace architektů z ČR a je uznávacím orgánem pro architekty z Evropské unie a Švýcarska, kteří se rozhodnou působit v ČR jako hostující nebo usazené osoby; tyto osoby pro výkon povolání na území ČR registruje.
Smyslem ČKA je služba profesi, architektům, jejich klientům a veřejnosti. ČKA brání jakémukoliv zbytečnému a nepodloženému omezování práv kohokoliv z účastníků trhu, prosazuje korektní poměry na trhu s architektonickými službami.

ČKA usiluje prostřednictvím svých volených představitelů o legální a legitimní výkon všech funkcí jí svěřených. Demokratickou profesní samosprávu přitom vnímá jako významný atribut občanské společnosti i jako praktický nástroj ke správě profesí z oblasti tzv. svobodných či nezávislých povolání. Svou činností na mezinárodním poli se ČKA zasazuje zejména o rovnoprávné postavení českých architektů na světovém trhu (v porovnání s jejich zahraničními kolegy) a rovněž tak napomáhá svou poměrně vyspělou profesní legislativou ostatním středo- a východoevropským zemím při ustavování profesních organizací sdružujících architekty.

www.cka.cz