Českomoravský beton Českomoravský beton Českomoravský beton

Beton University v Praze sklidila velký úspěch

6.4.2017

Beton University v Praze sklidila velký úspěch

Poslední březnový čtvrtek se v hotelu Artemis uskutečnil seminář na téma Beton – rizika vad a poruch, který přilákal přes 300 účastníků se zájmem o vzdělávání v oblasti betonových konstrukcí. Rekordní účast potvrdila, že zájem posluchačů o odborné semináře roste. Na semináři se sešla řada odborných prezentujících, kteří předali posluchačům cenné zkušenosti ze své praxe. O čem se na semináři diskutovalo, zjistíte na následujících řádcích.

První blok uvedla velmi zajímavou prezentací prof. RNDr. Pavla Rovnaníková, CSc. z VUT v Brně, jejíž přednáška sklidila veliký úspěch. Posluchačům podala přehled o korozích betonu ve světle chemických procesů, které probíhají při reakcích agresivních látek se složkami hydratovaného cementového tmelu a kameniva v betonu. Popsala fyzikální, chemické a biologické druhy koroze cementového tmelu v betonu i chemické procesy způsobující degradaci kameniva. Následovala prezentace Ing. Roberta Coufala, Ph.D. ze společnosti TBG METROSTAV, který svou přednášku věnoval správné volbě betonu, možným rizikům přepravy, ukládky a ošetřování betonu. Cílem jeho prezentace bylo vysvětlit myšlenku, že mezi materiálem a konstrukcí není jednoduché rovnítko, ale že jen kvalitní práce ve všech fázích může přinést kvalitní výsledek.

 

Následující blok zahájil v přednáškovém sále doc. Ing. Jiří Kolísko, Ph.D. z Kloknerova ústavu, který přednášel na téma „Vady a poruchy betonových konstrukcí“. Ve své prezentaci vysvětlil pojmy vada a porucha. Na příkladech popsal nejčastější projevy a příčiny takto označovaných stavů materiálu či konstrukcí. Následující přednáška Ing. Dalibora Kocába ze SZK VUT v Brně se zabývala velmi zajímavým a aktuálním tématem, spočívajícím v navrhování betonových konstrukcí s ohledem na jejich životnost. Hlavním cílem prezentace bylo seznámit posluchače s novou normou ISO 16204, která se jeví jako budoucnost kvalitní projekční činnosti. Druhý blok zakončil Ing. Michal Kropáček z ŘSD, který ve své prezentaci objasnil pojmy týkající se sekundární krystalizace a požadavků na vodonepropustný beton a shrnul výsledky zkoušení vlivů krystalizačních příměsí na vlastnosti betonů.

Po krátké pauze na kávu pokračoval Ing. Petr Finkous ze společnosti PERI, jehož cílem bylo vyjmenovat rizika při práci s bedněním a poukázat na efektivní předcházení problémů. Prezentace Ing. Zdeňka Rosky ze společnosti SIKA popsala nejčastější typy poruch nášlapné vrstvy betonových vsypových podlah a jejich příčiny společně se základními informacemi, jak případné problémy hodnotit přímo v praxi a jak těmto problémům předcházet. Závěrečná přednáška Ing. Marie Birnbaumové „Vady a poruchy dopravních staveb“ uvedla některé charakteristické poruchy, které se nejčastěji vyskytují na stavbách pozemních komunikací a charakterizovala možné příčiny jejich vzniku.

 

Seminář byl zakončen obědem, při kterém se diskutovalo nad přednesenými tématy. Kladné ohlasy od posluchačů předčily očekávání pořadatelů, skupiny Českomoravský beton a České betonářské společnosti ČSSI.  Seminář Beton – rizika vad a poruch se ve stejném znění na podzim přesune do Brna a v následujícím roce jej budete moct navštívit i v dalších městech V České republice.

Pro bližší informace o semináři klikněte na: http://www.betonuniversity.cz/8-rocnik/beton-rizika-vad-a-poruch.html